RODO

RODOSzanowni Państwo!

Z uwagi na fakt, iż prowadząc działalność przetwarzamy Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informację o zakresie i zasadach takiego przetwarzania.

Dane administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Cubato Sp. z o. o., ul. Krotoszyńska 67, 63-860 Pogorzela.

Czyje dane przetwarzamy?

1. Kandydaci do pracy

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują, a nadto, jeśli wyrażą na to Państwo wyraźną, dobrowolna zgodę, na potrzeby innych, przyszłych rekrutacji.

Państwa dane będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, który potrwa nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wyznaczonej końcowej daty do przesyłania zgłoszeń, zaś
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – do czasu odwołania zgody lub ustania potrzeby prowadzenia rekrutacji.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji. Podkreślamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na na ocenę Państwa aplikacji w tej rekrutacji, w ramach której Państwa CV zostało nam przesłane.

2. Kontrahenci i ich pracownicy / przedstawiciele.

a) w stosunku do tych z Państwa, z którymi łączą nas bieżące umowy lub z którymi pozostajemy w bieżących relacjach handlowych, przetwarzamy dane w celu wykonania umów, jak i w celu przedstawienia odpowiedzi na Państwa, składane
w różnej formie, zapytania ofertowe. Podstawa dla tego przetwarzania, została określona w art. 6 ust. 1b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Dane w tym celu i na tej podstawie przetwarzamy przez okres trwania umowy lub bieżącej współpracy.

b) w stosunku do tych z Państwa, z którymi łączą nas lub łączyły umowy, bądź jeśli doszło do zaistnienia innego zdarzenia podatkowego, przetwarzamy dane w celu prowadzenia dokumentacji i ewidencji podatkowej, co znajduje oparcie w ciążących na nas prawnych obowiązkach. Okres przetwarzania tych danych określony jest
w przepisach prawa podatkowego i wynosi zasadniczo 5 lat od końca danego roku podatkowego.

c) Nadto przetwarzamy dane w celu potwierdzenia wykonania umowy i obrony przed roszczeniami, względnie w celu dochodzenia roszczeń, gdzie podstawą jest nasz uzasadniony interes, wyrażający się w prawie do sądu. Okres przechowywania tych danych powiązany jest z odpowiednimi okresami przedawnienia roszczeń.

d) Dane przetwarzamy także w celu kontynuowania współpracy w zakresie szerszym, niż wyżej wskazany, to jest wobec naszych dostawców w celu składania zapytań ofertowych, wobec naszych kooperantów w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, zaś wobec naszych odbiorców w celu zapytań
o możliwość przedstawienia aktualnej oferty lub aktualizowania naszych danych. Podstawą tego przetwarzania są również nasze prawnie uzasadnione interesy, oparte na możliwości inicjowania relacji handlowych.

Dalsze przetwarzanie danych w celach marketingowych jest oparte na Państwa zgodzie, lub podstawie opisanej w punkcie a i b powyżej. W tym miejscu przypominamy, iż zgodę taką mogą Państwo w każdym momencie wycofać.

Okres przetwarzania danych zależy od celu, w jakim są one przetwarzane:
– dane w procesach księgowych przechowywane są zasadniczo przez okres 5 lat od końca danego roku podatkowego,
– dane w przypadku odpowiedzi na zapytania ofertowe, jeśli nie doprowadziły do zawarcia umowy, a brak jest innej podstawy przetwarzania, przetwarzamy przez czas negocjacji. W przypadku zawarcia umowy, dane w tym zakresie przetwarzamy przez czas jej wykonania a następnie przez czas powiązany z terminami przedawnienia roszczeń,
– dane na potrzeby inicjowania relacji handlowych przetwarzane są do czasu ustania potrzeby, zaś dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub ustania potrzeby po naszej stronie.

Podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy, jednak w zakresie danych dla celów podatkowych lub niektórych danych przetwarzanych dla potrzeb wykonania umowy, na przykład stanowiących obowiązkowy element dokumentacji wykonawczej, podanie przez Państwa danych jest obowiązkiem prawnym, bez którego wykonanie umowy czy też wystawienie dokumentu podatkowego byłoby niemożliwe.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współuczestniczącym
w procesie wykonywania umowy, np.. zamawiającym lub podwykonawcom.

3. Osoby współdziałające w ramach realizowanych przez nas projektów, inni wykonawcy, podwykonawcy naszych kontrahentów.

a) w stosunku do tych z Państwa, z którymi nie łączą nas umowy, ale z którymi spotykamy się przy okazji naszych prac, a z uwagi na potrzebę współpracy lub inne nasze potrzeby, konieczna jest przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane w oparciu nasz uzasadniony prawnie interes jakim jest albo ciążący na nas obowiązek wykonania umowy zawartej z osobą trzecią albo prawo do żądania wykonania umowy przez osobę trzecią, w tym zapewnienie możliwości udokumentowania tego wykonania. Oczywiście często taka współpraca przeradza się w trwałe nawiązanie relacji handlowych, a przez to podstawa przetwarzania danych ulega zmianie, zgodnie z punktem 2 powyżej.

Państwa dane osobowe w tym zakresie przetwarzamy przez czas wykonywania umowy zawartej z osobą trzecią, a następnie, tam gdzie jest to potrzebne, przez czas powiązany z terminami przedawnienia roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest, co do zasady dobrowolne, ale niezbędne wykonania umowy przez nas lub osobę trzecią. Podobnie jak dane naszych kontrahentów Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom współuczestniczącym w procesie wykonywania umowy, np.. zamawiającym lub podwykonawcom.

4. Osoby, które wchodzą lub wjeżdżają na chronioną część przedsiębiorstwa.

Wstęp na chronioną część przedsiębiorstwa jest objęta kontrolą dostępu w celu umożliwienia nam nadzoru nad chronionym obszarem i możliwości ujawnienia zagrożeń lub sprawców, czego podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes, który wyraża się w prawie do ochrony osób i mienia oraz w prawie do sądu, a zwłaszcza do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Państwa dane będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników przez okres odpowiedni dla tego celu, powiązany z terminami przedawnienia poszczególnych roszczeń. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi
w zakresie ochrony osób i mienia. Podanie przez Państwa danych celem uzyskania wejścia lub wjazdu jest dobrowolne, ale konieczne dla uzyskania odpowiedniego wstępu. Państwa dane w tym zakresie mogą być przekazywane agencjom ochrony mienia, jeśli zostanie im powierzony bieżący nadzór nad monitoringiem wizyjnym.

Co dodatkowo powinni Państwo wiedzieć, jeśli danych nie pozyskaliśmy od Państwa bezpośrednio?

W naszej działalności przetwarzamy niekiedy dane osobowe, których nie przekazali nam Państwo bezpośrednio. Najczęściej dzieje się to w sytuacji, kiedy:
– poszukujemy nowych kontaktów biznesowych w celu zakupu towarów, nawiązania współpracy lub zapytania o możliwość przedstawienia oferty,
– w toku wykonywania przez nas umowy zamawiający lub inni wykonawcy przekazują nam Państwa dane w celu wykonania umowy, koordynowania prac, rozliczenia prac lub z innych podobnych przyczyn.
– nasi kontrahenci polecają nam Państwa usługi, zachęcając do zainicjowania kontaktów handlowych.

W takiej sytuacji przetwarzamy dane: identyfikacyjnych, adresowe, kontaktowych, dotyczące świadczonych przez Państwa usług lub prowadzonej działalności.

Źródłem danych są odpowiednio albo Państwa publicznie prezentowane profile, wizytówki, strony internetowe, albo nasi kontrahenci, przekazujący nam Państwa dane.

Monitoring wizyjny

Informujemy także, iż na podstawie art. 222 kodeksu pracy i z powołaniem się na nasz uzasadniony interes wprowadziliśmy w odpowiednim trybie na terenie przedsiębiorstwa monitoring wizyjny w celu ochrony mienia. Nagrania z monitoringu przechowujemy prze okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Kto może być odbiorcą Państwa danych?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane kategoriom podmiotów wskazanym powyżej, w odniesieniu do poszczególnych grup osób, których dane przetwarzamy. Poza tymi odbiorcami, w stosunku do wszystkich grup osób, dane mogą być przekazywane pomiotom, z którymi współpracujemy w zakresie obsługi księgowej, obsługi systemów komputerowych, elektronicznych i IT, dostawcom hostingu i oprogramowania, kancelariom prawnym i windykacyjnym, firmom archiwizującym dane i zajmującym się ich niszczeniem oraz pozostałym usługodawcom wspierającym nas w działalności, jak również w przypadku zaistnienia podstawy prawnej, odpowiednim organom władzy publicznej.

Państwa prawa

Mają Państwo, na warunkach określonych w przepisach prawa i z określonymi tam ograniczeniami, prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody (jeżeli taka została udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Informujemy, że Państwa dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu,
a w szczególności profilowaniu. Nie podejmujemy żadnych istotnych dla Państwa decyzji w oparciu o jakiekolwiek automatyczne przetwarzanie danych.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacją. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt, poprzez wskazane na naszej stronie internetowej kanały dostępowe.